Truy cập

Hôm nay:
23
Hôm qua:
102
Tuần này:
346
Tháng này:
23
Tất cả:
126973

KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG

Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018.

           Ngày 05/01/2018, UBND huyện  Thọ Xuân đã Ban hành Quyết định số 36/QĐ-UBND, về ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh, Nghị quyết của Huyện ủy, HĐND huyện, về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2018; Hội đồng nhân dân xã ban hành Nghị quyết số 25/NQ-HĐND, ngày 09 tháng 01 năm 2018 về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018.

           Để triển khai thực hiện tốt Kế hoạch hành động của UBND huyện, Nghị quyết của HĐND xã, UBND xã Quảng Phú yêu cầu các ban, ngành đoàn thể, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan, Bí thư chi bộ, thôn trưởng các thôn tranh thủ tốt thời cơ, thuận lợi, chủ động vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp năm 2018; đồng thời, thực hiện tốt các chương trình, đề án trong Chương trình công tác của UBND xã năm 2018, với yêu cầu nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản l‎ý nhà nước, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn xã.

          I. TẬP TRUNG THÁO GỠ KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC CHO SẢN XUẤT KINH DOANH, ĐẨY MẠNH TÁI CƠ CẤU KINH TẾ.

           1. Về lĩnh vực sản xuất nông nghiệp:

       - Giao ban Địa chính Nông nghiệp Chủ trì, phối hợp với các ban, ngành liên quan:

       + Tiếp tục thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với việc đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và xây dựng nông thôn mới; chủ động chỉ đạo sản xuất theo các phương án, đảm bảo đúng thời vụ, diện tích giao. Tổ chức thực hiện tốt các cơ chế, chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn.

        + Thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng chống, giảm nhẹ thiên tai; giám sát chặt chẽ dịch bệnh đối với cây trồng, vật nuôi; chủ động triển khai các biện pháp phòng chống, không để dịch xảy ra trên địa bàn. Phấn đấu giá trị sản xuất, nông, Lâm, thủy sản đạt 82.399,8 triệu đồng. Tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 4867,5 tấn; Cây mía: 12 000 tấn giá trị 12 tỷ đồng.

         2. Về sản xuất công nghiệp, dịch vụ, thương mại và xây dựng cơ bản.

         Địa chính Xây dựng chủ trì, phối hợp với các ban, ngành có liên quan và các doanh nghiệp trên địa bàn:

        - Chủ động nắm bắt tình hình hoạt động của các doanh nghiệp; trên cơ sở đó tham mưu tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong phạm vi, thẩm quyền của xã đồng thời đề xuất UBND huyện những vấn đề vượt thẩm quyền, tạo điều kiện thuận lợi đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, nhất là về mặt bằng sản xuất, thủ tục hành chính, thành lập mới doanh nghiệp....; tăng cường kiểm tra, đôn đốc, tạo mọi điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất phát triển.

         - Tăng cường quản nhà nước trong lĩnh vực xây dựng, giao thông trên địa bàn. Giao chỉ tiêu tỷ lệ nhà ở kiên cố đạt 90%; tỷ lệ giao thông trên địa bàn được cứng hóa đạt 100%; trên cở sở chỉ tiêu được giao, các thôn xây dựng kế hoạch rà soát, tổ chức thực hiện.

         - Rà soát chất lượng điện, đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng điện, nhằm cấp điện ổn định cho các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh trên địa bàn huyện.

         II. VỀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP

         1. Về công tác thông tin, tuyên truyền

         Các ban ngành theo chức năng, nhiệm vụ tiếp tục tổ chức tuyên truyền, quán triệt đến nhân dân về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của việc phát triển doanh nghiệp đối với sự phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn; đặc biệt quan tâm đến công tác tuyên truyền, phổ biến đến các cá nhân, hộ gia đình về những rủi ro khi hoạt động kinh doanh cá thể và lợi ích, quyền lợi khi thành lập doanh nghiệp nhằm khuyến khích các hộ kinh doanh cá thể chuyển sang hoạt động theo mô hình doanh nghiệp; đặc biệt tuyên truyền các chương trình, cơ chế chính sách về phát triển doanh nghiệp theo Đề án phát triển doanh nghiệp trên địa bàn huyện, giai đoạn 2017 - 2020.

           2. Về giao chỉ tiêu và xây dựng kế hoạch thực hiện

            Ban Địa chính - xây dựng, ban Văn hóa - Xã hội chủ trì, phối hợp với các ban, ngành liên quan đảm nhiệm việc phát triển thành lập 04 doanh nghiệp mới trên địa bàn để đảm bảo chỉ tiêu huyện giao. Trên cơ sở đó các ban ngành chủ trì khẩn trương xây dựng kế hoạch phát triển doanh nghiệp của địa phương; trong đó, yêu cầu xác định rõ các mục tiêu, nhiệm vụ và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các tập thể, cá nhân liên quan để tổ chức thực hiện.

          - Phối hợp với Phòng Kinh tế Hạ tầng UBND huyện tổ chức các lớp đào tạo khởi sự doanh nghiệp và bồi dưỡng doanh nhân năm 2018 đảm bảo số lượng và chất lượng.

         3. Về hỗ trợ doanh nghiệp

         - Ban Địa chính xây dựng chủ trì, phối hợp với các ban ngành, đơn vị có liên quan, tổ chức triển khai thực hiện tốt Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 2017, các Nghị quyết của Chính phủ, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, của tỉnh, của huyện về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020; cơ chế chính sách thực hiện Đề án phát triển doanh nghiệp trên địa bàn xã giai đoạn 2017 - 2020 gắn với thực hiện hiệu quả đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn huyện.

         - Các tổ tư vấn thành lập mới doanh nghiệp của xã, chủ động xây dựng kế hoạch và tiếp tục tổ chức tư vấn thành lập mới doanh nghiệp theo lĩnh vực được phân công, đảm bảo hoàn thành kế hoạch thành lập mới 04 doanh nghiệp năm 2018.

         - Đề nghị đoàn xã Quảng Phú tiếp tục thực hiện tốt chương trình diễn đàn Thanh niên Quảng Phú  khởi nghiệp năm 2018.

         III. Về xây dựng Nông Thôn Mới.

         Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ chuyên môn của cán bộ, công chức, bán chuyên trách trên từng lĩnh vực được phụ trách, gắn với trách nhiệm đã được Ban Chỉ Đạo XDNTM xã phân công phù hợp với từng nhóm tiêu chí khẩn trương tập trung rà soát, hoàn thiện hồ sơ trong tháng 3 năm 2018 để tổng hợp báo cáo cấp trên thẩm định phấn đấu xã hoàn thành chương trình xây dựng NTM vào tháng 6 năm 2018.

           IV. TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ THU - CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC.

          *. Ban Tài chính - Kế toán chủ trì, phối hợp với các ban, ngành liên quan:

           - Tổ chức triển khai quyết liệt các biện pháp chống thất thu ngân sách, đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản thu vào ngân sách nhà nước, đảm bảo tiến độ và hoàn thành kế hoạch đề ra; thường xuyên rà soátđối tượng và nguồn thu ở các lĩnh vực, ngành nghề và địa bàn có khả năng thu; phân loại cụ thể để có biện pháp cho từng đối tượng. Công bố, công khai các cá nhân, đơn vị, doanh nghiệp nợ đọng thuế.

            - Tăng cường đôn đốc thu, phấn đấu tăng thu từ 15% trở lên so với dự toán Hội đồng nhân dân xã giao; tổng hợp và báo cáo Chủ tịch UBND xã hàng tháng về tình hình công tác thu (vào trước ngày 05 của tháng sau liền kề).

            - Chủ động tích cực triển khai thực hiện có hiệu quả dự toán thu chi ngân sách nhà nước, phấn đấu tăng thu ngân sách nhà nước đạt 110% đảm bảo chỉ tiêu giao.

            - Quản lý chặt chẽ việc sử dụng ngân sách, bám sát dự toán đã được HĐND phê duyệt, đảm bảo chi theo đúng Luật NSNN, chi tiết kiệm, hiệu quả.

            - Tăng cường kiểm tra việc sử dụng ngân sách, đảm bảo thu chi ngân sách đúng chế độ, đúng tiêu chuẩn, định mức, dự toán được giao của đơn vị; đồng thời xử lý kịp thời những sai phạm trong kiểm tra, thanh tra và làm rõ trách nhiệm của từng tổ chức cá nhân trong quản lý điều hành ngân sách.

           V. TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG.

          Ban địa chính Xây dựng và Ban công an chủ trì, phối hợp với các ban, ngành liên quan:

         - Hoàn thành xây dựng kế hoạch sử dụng đất, danh mục các vị trí cần thu hồi đất trình phê duyệt theo quy định. Tổ chức triển khai thực hiện quy hoạch và quản lý quy hoạch, khẩn trương giải quyết để cấp một số hộ theo kết luận 300 cho các hộ sử dụng đất đảm bảo theo đúng quy hoạch đã được phê duyệt.

         - Tăng cường quản lý tài nguyên khoáng sản, xử lý nghiêm tình trạng khai thác, vận chuyển, tập kết, kinh doanh đất trái phép. Xác định rõ trách nhiệm của ban, ngành, các tổ chức cá nhân trong quản lý khai thác khoáng sản.

          - Ban Địa chính nông nghiệp chủ trì phối hợp với các ban nghành liên quan: Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chỉ thị số 02-CT/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy về đảm bảo vệ sinh môi trường. Tham mưu, đồng thời tăng cường công tác kiểm tra đối với các thôn trong việc thực hiện nhiệm vụ đảm bảo vệ sinh môi trường. Phấn đấu tỷ lệ thôn đạt chuẩn môi trường đạt100% đảm bảo chỉ tiêu giao.

         VI. ĐỔI MỚI, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÁC HOẠT ĐỘNG VĂN HÓA - XÃ HỘI

          1. Về giáo dục và đào tạo:

          Ban Văn hóa - xã hội chủ trì, phối hợp với các nhà trường, ban, ngành liên quan:

          - Tiếp tục thực hiện các giải pháp đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; Chú trọng

chất lượng mũi nhọn; duy trì nề nếp, kỹ cương trong trường học, quan tâm bồi dưỡng kỹ năng sống, giáo dục lịch sử văn hóa địa phương; quản lý chặt chẽ hoạt động dạy thêm học thêm, các khoản thu đầu năm học.

        - Tập trung đẩy mạnh tiến độ hoàn thành xây dựng trường Tiểu học và THCS đạt chuẩn Quốc gia năm 2018 .

        - Triển khai thực hiện có hiệu quả công tác xã hội hóa giáo dục theo quy định của huyện.

        2. Về Y tế:

        - Trạm Y tế chủ trì phối hợp với các ban nghành có liên quan: Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân, thực hiện tốt quy tắc ứng xử và y đức của người thầy thuốc, không để dịch bệnh lớn xảy ra trên địa bàn.

        + Tăng cường công tác kiểm tra hành nghề y, dược tư nhân. Chủ động phối hợp với các phòng, ngành cấp huyện đẩy mạnh các hoạt động xã hội hóa trong lĩnh vực y tế.

        - Ban chính sách xã hội chủ trì phối hợp với các ban ngành liên quan: Tập trung chỉ đạo thực hiện tốt chế độ, chính sách cho các đối tượng theo đúng quy định để đảm bảo đạt 85% số người dân tham gia BHYT.

        3. Về Văn hóa - Thông tin:

        - Ban Văn hóa - Thông tin chủ trì, phối hợp với các ban, ngành liên quan: Tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện tốt phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa gắn với xây dựng nông thôn mới. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các làng, cơ quan văn hoá gắn với xây dựng các danh hiệu kiểu mẫu. Phấn đấu đạt 87% trở lên tỉ lệ gia đình đạt chuẩn gia đình văn hóa.

        4. Về an sinh xã hội.

       Ban chính sách xã hội chủ trì, phối hợp với các ban, ngành liên quan:

        - Tăng cường kiểm tra, nắm chắc tình hình đời sống của nhân dân; thực hiện có hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, đặc biệt các đối tượng người có công và các đối tượng chính sách xã hội.

        - Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm và xuất khẩu lao động; chủ động nắm bắt, xử lý kịp thời các tranh chấp, mâu thuẫn giữa người lao động và người sử dụng lao động trong các doanh nghiệp, góp phần ổn định sản xuất. Thực hiện tốt công tác phân tích dữ liệu hộ nghèo, hộ cận nghèo để có giải pháp hỗ trợ giảm nghèo phù hợp.

       - Giao chỉ tiêu giảm số hộ nghèo từ 1%; Tỉ lệ hộ cận nghèo giảm 3% trở lên, số người được giải quyết việc làm đạt 70 người trở lên, số người xuất khẩu lao động đạt 25 người, trên cơ sở chỉ tiêu được giao, ban chính sách xã hội khẩn trương xây dựng kế hoạch giảm nghèo đến từng hộ để có biện pháp hỗ trợ giúp cho hộ thoát nghèo bền vững.

         5. Văn phòng UBND chủ trì, phối hợp với các ban , ngành: Tăng cường tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa việc thực hiện xây dựng các danh hiệu kiểu mẫu theo Quyết định số 488 của UBND tỉnh; tham mưu ban hành cơ chế thưởng cho các thôn, các cơ quan, đơn vị đạt kiểu mẫu, giai đoạn 2018-2020, báo cáo UBND xã trong tháng 6 năm 2018. Giao chỉ tiêu Tỉ lệ thôn đạt tiêu chí kiểu mẫu theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đạt 10%; Tỷ lệ công dân kiểu mẫu đạt từ 4% trở lên; tỷ lệ hộ gia đình đạt gia đình kiểu mẫu từ 2% trở lên.

        VII. VỀ TRIỂN KHAI, GIẢI QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ BỨC XÚC.

        1. Về an toàn thực phẩm:

       - Trạm Y Tế Ban Địa chính Nông nghiệp và Ban Văn hóa xã hội chủ trì, phối hợp với các ban, ngành liên quan, UBND: Tăng cường hoạt động thông tin, truyền thông và đào tạo, tập huấn, nâng cao nhận thức cho cán bộ, người sản xuất, chế biến, kinh doanh và nhân dân về vệ sinh an toàn thực phẩm.

        - Các ban: Y tế, Địa chính Nông nghiệp và Ban Văn hóa xã hội; tiếp tục triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 18/8/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh đến năm 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 2117/QĐ-UBND ngày 04/10/2016 của UBND huyện.

         2. Về công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quản lý tài nguyên khoáng sản.

         Ban Địa chính xây dựng chủ trì, phối hợp với các ban, ngành liên quan: Hoàn thành kế hoạch xử lý tồn đọng cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của các hộ có đất nông trường bàn giao cho thôn 7, đất ở cấp sót, đất trúng đấu giá chưa được cấp báo cáo Chủ tịch UBND xã trong tháng 05

năm 2018.

         VIII. NÂNG CAO HIỆU LỰC, HIỆU QUẢ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC.

         1. Về tổ chức triển khai thực hiện các quy định về trách nhiệm của người đứng đầu trong quản lý nhà nước trên các lĩnh vực

         Các ban, ngành tổ chức triển khai thực hiện tốt các quy định của UBND xã về trách nhiệm của các ban, ngành, và người đứng đầu trong quản lý nhà nước trên lĩnh vực được phân công phụ trách;

         2. Việc sắp xếp, tổ chức bộ máy:

Văn phòng chủ trì, phối hợp với các ban, ngành liên quan: Triển khai nghiêm túc kế hoạch thực hiện Đề án sáp nhập thôn, trên địa bàn xã, đảm bảo trình tự, thủ tục, các bước thực hiện theo quy định.

          3. Về tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính:

          - Văn phòng UBND xã chủ trì theo dõi, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ của các ban, ngành, theo chỉ đạo của của xã, của huyện, nhất là việc thực hiện chương trình công tác năm 2018 của UBND, Văn phòng UBND xã; tham mưu cho UBND xã, Chủ tịch UBND xã xử lý nghiêm những ban, ngành, thực hiện chậm trễ, chất lượng thấp và sai quy định gắn với xử lý trách nhiệm của người đứng đầu; định kỳ hàng quý báo cáo kết quả tại Phiên họp thường kỳ UBND xã của tháng cuối quý.

         - Văn phòng UBND xã Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ đối với cán bộ, công chức năm 2018 trên địa bàn xã. Tổ chức đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ một cách khách quan, công bằng làm cơ sở xét thi đua, khen thưởng và kỷ luật.

          IX. TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUỐC PHÒNG - AN NINH, GIỮ VỮNG AN NINH CHÍNH TRỊ, TRẬT TỰ AN TOÀN XÃ HỘI.

          1Ban chỉ huy quân sự xã: Xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; chủ động nắm chắc tình hình ở cơ sở, nhất là vấn đề an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo. Thực hiện tốt công tác tuyển quân năm 2018, công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho các đối tượng theo kế hoạch, xây dựng lực lượng dân quân tự vệ theo đề án nâng cao chất lượng giai đoạn 2016-2020;

            Hoàn thành xây dựng phương án phòng chống thiên tai năm 2018, báo cáo UBND huyện trong tháng 01 năm 2018; kế hoạch diễn tập phòng chống thiên tai cấp huyện, báo cáo UBND huyện trong tháng 03 năm 2018.

          2. Ban Công an xã: Đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh tổ quốc; tiếp tục thực hiện đề án 1212, chỉ đạo công tác phòng, chống tội phạm và đảm bảo trật tự, an toàn giao thông. Tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

          3. Thực hiện tốt quy định quản l‎ý nhà nước trong công tác quản lý lòng đường, lề đương, vỉa hè, hành lang an toàn giao thông đường bộ theo Quyết định số 4455/2017/QĐ-UBND, ngày 21/11/2017 của UBND tỉnh Thanh Hóa;

          X. TỔ CHỨC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN:

          1. Các ban, ngành, đoàn thể trong xã đã được phân công nhiệm vụ khẩn trương xây dựng kế hoạch hành động của ban, ngành, nhằm cụ thể hóa các nội dung của Kế hoạch hành động này; đồng thời, tập trung chỉ đạo thực hiện, đảm bảo tiến độ và thời gian quy định. Đề nghị đinh kỳ hàng quý tổng hợp báo cáo vào ngày 20 của tháng cuối cùng trong tháng về văn phòng UBND xã Quảng Phú để tổng hợp báo cáo chủ tịch.

         2. Về phân công các phòng, ngành theo dõi, tổng hợp, báo cáo

        Giao Văn phòng UBND xã thường xuyên đôn đốc, kiểm tra các ban, ngành UBND xã trong quá  trình tổ chức triển khai thực hiện các công việc được giao theo đúng tiến độ và bảo

đảm chất lượng; định kỳ tổng hợp tình hình kết quả thực hiện, báo cáo chủ tịch UBND xã

                                                                                             TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
                                                                                                            CHỦ TỊCH

 

 

                                                                                                         

                                                                                                       Phạm Văn Quyết