Truy cập

Hôm nay:
9
Hôm qua:
102
Tuần này:
332
Tháng này:
9
Tất cả:
126959

kế hoạch về việc tuyên truyền dịch Covid-19 tăng cường

Ngày 01/08/2020 16:55:12

UBND XÃ QUẢNG PHÚ

TIỂU BAN TUYÊN TRUYỀN

Số: /KH-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độclập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Phú, ngày 01 tháng 8 năm 2020

KẾ HOẠCH

Công tác tuyên truyền phòng chống dịch COVID - 19 trên địa bàn xã

http://xuansinh.thoxuan.thanhhoa.gov.vn/file/download/635978940.html


Thực hiện các Quyết định, Công văn, Hướng dẫn của cấp trên; Chỉ đạo của Thường vụ Đảng ủy, UBND xã Quảng Phú về việc tổ chức tuyên truyềnphòng chống dịch Covid - 19 trên địa bàn xã. Tiểu ban tuyên truyền xây dựng Kế hoạch tổ chức tuyên truyền cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU.

1.Tuyên truyền sâu rộng, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy đảng, Chính quyền và các tầng lớp nhân dân trong việc thực hiện chỉ đạo của cấp trên về phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn, đồng thời thông qua công tác tuyên truyền để mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân trong xã nhận thức đúng về tình hình, tính chất nguy hiểm và tác hại của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19; khẳng định nỗ lực, quyết tâm của các cấp, các ngành trong công tác phòng, chống dịch; qua đó nâng cao ý thức, trách nhiệm của mỗi người dân để chủ động, tích cực phòng, chống và kiểm soát dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe bản thân và cộng đồng.

2.Thông qua tuyên truyền, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch; quyết tâm kiểm soát dịch, không để lây lan, bảo đảm phát triển kinh tế, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, ổn định đời sống nhân dân.

3.Công tác tuyên truyền cần rộng khắp, kịp thời, chính xác, thiết thực, phù hợp với từng đối tượng, từng thời điểm và tình hình cụ thể; bám sát diễn biến tình hình dịch bệnh và sự chỉ đạo, định hướng của cấp ủy, chính quyền các cấp; đấu tranh có hiệu quả, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, các tin giả, bịa đặt gây ảnh hưởng tiêu cực trong phòng, chống dịch.

1. Nội dung tuyên truyền.

Tuyên truyền các văn bản chỉ đạo của cấp trên, các thông báo khẩn của Bộ Y tế, của tỉnh, của huyện và các thông báo của địa phương

2. Hình thức tuyên truyền:

2.1. Phân công cán bộ trực và tiếp sóng Đài huyện 3 lần/ngày theo khung giờ quy định.

2.2. Tuyên truyền các bài phòng, chống dịch Covid 19 và các thông báo khẩn trên hệ thống Đài truyền thanh xã.

2.3. Cập nhật tin, bài trên trang thông tin điện tử của xã đầy đủ và kịp thời.

2.4. Tổ chức tuyên truyền lưu động. Công chức văn hóa tham mưu cho BCĐ xã thành lập tổ tuyên truyền lưu động, chuẩn bị các nội dung tin bài và đảm bảo các điều kiện để tổ chức tuyên truyền lưu động.

- Mời các MTTQ và các tổ chức đoàn thể tham gia tổ tuyên truyền.

3. Phương tiện tuyên truyền lưu động.

- Tăng âm và loa loa nén có bài đã ghi âm sẵn để tuyên truyền

- Chuẩn bị cờ Tổ quốc khi tham gia tuyên truyền lưu động.

4. Thời gian và phạm vi tuyên truyền lưu động.

- Thời gian: vào các buổi chiều từ lúc 13h đến 16h hàng ngày từ ngày 03/8/2020 đến hết ngày 05/8/2020 và sau đó xin ý kiến chỉ đạo tiếp theo.

- Phạm vi tuyên truyền. Tổ tuyên truyền đi đến tất cả các thôn trên địa bàn xã.

Trên đây là Kế hoạch của UBND xã Quảng Phú về công tác tuyên truyền phòng chống dịch Covid - 19 trên địa bàn xã. Đề nghị các đồng chí tiểu ban tuyên truyền làm tốt công tác phối hợp giữa các bộ phận liên quan để tổ chức thực hiện hiệu quả theo Kế hoạch đề ra.

Nơi nhận:

- Đảng ủy, HĐND (B/c);

- Tiểu ban TT (T/h)

- Lưu VP. UBND.

BCĐ PHÒNG CHỐNG DỊCH

CHỦ TỊCH UBND XÃ

Trịnh Duy Tình

kế hoạch về việc tuyên truyền dịch Covid-19 tăng cường

Đăng lúc: 01/08/2020 16:55:12 (GMT+7)

UBND XÃ QUẢNG PHÚ

TIỂU BAN TUYÊN TRUYỀN

Số: /KH-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độclập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Phú, ngày 01 tháng 8 năm 2020

KẾ HOẠCH

Công tác tuyên truyền phòng chống dịch COVID - 19 trên địa bàn xã

http://xuansinh.thoxuan.thanhhoa.gov.vn/file/download/635978940.html


Thực hiện các Quyết định, Công văn, Hướng dẫn của cấp trên; Chỉ đạo của Thường vụ Đảng ủy, UBND xã Quảng Phú về việc tổ chức tuyên truyềnphòng chống dịch Covid - 19 trên địa bàn xã. Tiểu ban tuyên truyền xây dựng Kế hoạch tổ chức tuyên truyền cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU.

1.Tuyên truyền sâu rộng, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy đảng, Chính quyền và các tầng lớp nhân dân trong việc thực hiện chỉ đạo của cấp trên về phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn, đồng thời thông qua công tác tuyên truyền để mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân trong xã nhận thức đúng về tình hình, tính chất nguy hiểm và tác hại của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19; khẳng định nỗ lực, quyết tâm của các cấp, các ngành trong công tác phòng, chống dịch; qua đó nâng cao ý thức, trách nhiệm của mỗi người dân để chủ động, tích cực phòng, chống và kiểm soát dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe bản thân và cộng đồng.

2.Thông qua tuyên truyền, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch; quyết tâm kiểm soát dịch, không để lây lan, bảo đảm phát triển kinh tế, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, ổn định đời sống nhân dân.

3.Công tác tuyên truyền cần rộng khắp, kịp thời, chính xác, thiết thực, phù hợp với từng đối tượng, từng thời điểm và tình hình cụ thể; bám sát diễn biến tình hình dịch bệnh và sự chỉ đạo, định hướng của cấp ủy, chính quyền các cấp; đấu tranh có hiệu quả, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, các tin giả, bịa đặt gây ảnh hưởng tiêu cực trong phòng, chống dịch.

1. Nội dung tuyên truyền.

Tuyên truyền các văn bản chỉ đạo của cấp trên, các thông báo khẩn của Bộ Y tế, của tỉnh, của huyện và các thông báo của địa phương

2. Hình thức tuyên truyền:

2.1. Phân công cán bộ trực và tiếp sóng Đài huyện 3 lần/ngày theo khung giờ quy định.

2.2. Tuyên truyền các bài phòng, chống dịch Covid 19 và các thông báo khẩn trên hệ thống Đài truyền thanh xã.

2.3. Cập nhật tin, bài trên trang thông tin điện tử của xã đầy đủ và kịp thời.

2.4. Tổ chức tuyên truyền lưu động. Công chức văn hóa tham mưu cho BCĐ xã thành lập tổ tuyên truyền lưu động, chuẩn bị các nội dung tin bài và đảm bảo các điều kiện để tổ chức tuyên truyền lưu động.

- Mời các MTTQ và các tổ chức đoàn thể tham gia tổ tuyên truyền.

3. Phương tiện tuyên truyền lưu động.

- Tăng âm và loa loa nén có bài đã ghi âm sẵn để tuyên truyền

- Chuẩn bị cờ Tổ quốc khi tham gia tuyên truyền lưu động.

4. Thời gian và phạm vi tuyên truyền lưu động.

- Thời gian: vào các buổi chiều từ lúc 13h đến 16h hàng ngày từ ngày 03/8/2020 đến hết ngày 05/8/2020 và sau đó xin ý kiến chỉ đạo tiếp theo.

- Phạm vi tuyên truyền. Tổ tuyên truyền đi đến tất cả các thôn trên địa bàn xã.

Trên đây là Kế hoạch của UBND xã Quảng Phú về công tác tuyên truyền phòng chống dịch Covid - 19 trên địa bàn xã. Đề nghị các đồng chí tiểu ban tuyên truyền làm tốt công tác phối hợp giữa các bộ phận liên quan để tổ chức thực hiện hiệu quả theo Kế hoạch đề ra.

Nơi nhận:

- Đảng ủy, HĐND (B/c);

- Tiểu ban TT (T/h)

- Lưu VP. UBND.

BCĐ PHÒNG CHỐNG DỊCH

CHỦ TỊCH UBND XÃ

Trịnh Duy Tình

0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)